Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนฯหมูที่ 4 จำนวน 2 โครงการ  [ 28 ส.ค. 2561 ]
>> ประกาศสอบราคาหอถังเหล็กประปาพร้อมรั้วรอบและวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6  [ 6 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านสวนและซอยทับจันทร์ หมู่ที่ 5  [ 6 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อรบายน้ำ ซอยท่าล้อ 27 และ 31  [ 6 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเม่งลี้และซอยนางรำพึงเชื่อมซอยจินตนา หมู่ 4  [ 6 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยท่าล้อ 16 และซอยท่าล้อ 22 หมู่ที่ 2  [ 6 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
>> ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าล้อ จำนวน 5 โครงการ  [ 22 พ.ย. 2559 ]
>> ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 ต.ค. 2559 ]
>> ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อฯ  [ 12 เม.ย. 2559 ]
>> ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ  [ 27 เม.ย. 2559 ]
>> ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล.และ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ รวม 5 โครงการ  [ 24 มี.ค. 2559 ]
>> ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนน ก่อสร้างถนน คสล.และโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.และบ่อพัก รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ  [ 9 ก.พ. 2559 ]
>> ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่  [ 29 ธ.ค. 2558 ]
>> ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ฯ  [ 13 ต.ค. 2558 ]
1 | 2 | 3 | 4 |